• کد :2005
  • تشک نمدی تکنفره
  • جنس: نمد طبیعی
  • عرض: 85 سانتی متر
  • ظول :185 سانتی متر