خواص:ضد بو، ضد عرق، ضد تاول، طبیعتی گرم و آرامش بخش، عایق برتر در برابر گرما و سرما