•  مناسب برای: اتوبوس
  •  جنس: نمد
  • صددرصد طبیعی
  • دارای بند نگهدارنده
  • یک عرقگیر صندلی درجه یک با خواص عالی