•  مناسب برای انواع خودرو
  • مناسب برای صندلی محل کار