قطر 90 سانتی متر

تولید به صورت سفارشی در طی یک هفته