• کدکالا: 487
  • زمان آماده سازی:: 2روز
  • سایرمشخصات: سبک وراحت مناسب نشستن وتزیینی