نمد فرش سنتی از پشم طبیعی گوسفند

قطر:120 سانتی متر