• فرش سنتی از جنس نمد طبیعی
  • سایز 120 سانت
  • ضدرطوبت
  • ضداشتعال
  • کاربرد:زیراندازدر منزل یا مکانهای سنتی،پادری ،زیرمنقلی و…