جنس :از پشم شسته شده وبدون بو

اندازه یک و  نیم  متری