نمد فرش ضخیم مربع.آماده شده به روش سنتی از پشم طبیعی گوسفند.شسته شده و پرز گیری شده.در ابعاد حداقل 180*180.خداحافظی با کمردرد با نمدطب.